Menu

Statut Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń

 • Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  • § 1
   Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, zwane dalej „Centrum” jest publiczną placówką o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym, działającą w ramach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
  • § 2
   Centrum działa na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 października 2010 roku, niniejszego statutu oraz zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • § 3
   Centrum tworzy, przekształca i likwiduje Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na wniosek Rektora.
  • § 4
   Nadzór nad Centrum sprawuje Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
  • § 5
   Opiekę merytoryczną nad działalnością Centrum sprawuje Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
  • § 6
   Docelową siedzibą Centrum jest Fort Barycz w Kosocicach, tymczasową lokal nr 105 przy ul. Brackiej 13 w Krakowie.
  • § 7
   Centrum działalnością swoją obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże w celu realizacji zadań statutowych, może działać poza jej granicami.
  • § 8
   Centrum używa pieczęci podłużnej z podaniem nazwy i adresu.
 • Rozdział II

  Cele i zadania Centrum

  • § 9
   Celem Centrum jest ochrona przed zapomnieniem losów mieszkańców Rzeczypospolitej w jej obecnych i byłych granicach poddanych przymusowym migracjom od czasów Konfederacji Barskiej do represji komunistycznych, a także rozpowszechnienie wiedzy na ten temat wśród młodzieży szkolnej, studentów, społeczności lokalnych. Cele te będą realizowane poprzez prowadzenie badań naukowych, projektów edukacyjnych oraz kształcenie.
  • § 10
   Do zadań Centrum należy w szczególności:
   1. prowadzenie badań naukowych w zakresie tematyki przymusowych migracji,
   2. wydawanie publikacji i materiałów naukowych związanych tematyką działalności Centrum,
   3. kształcenie i rozpowszechnianie wiedzy o przymusowych migracjach, m.in. poprzez prowadzenie zajęć, kursów, szkoleń, staży i praktyk,
   4. organizacja i prowadzenie jednostek wspomagających kształcenie, takich jak Archiwum Przymusowych Migracji i Muzeum Przymusowych Migracji,
   5. utrwalanie wspomnień świadków historii,
   6. gromadzenie relacji i dokumentów dotyczących przymusowych migracji oraz ich opracowywanie,
   7. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami nauki i kultury, stowarzyszeniami, w tym ze Związkami Sybiraków i innymi stowarzyszeniami przymusowo wysiedlonych,
   8. działalność edukacyjno – promocyjna, m.in. wydawanie książek, filmów, organizacja wystaw i inne.
 • Rozdział III

  Struktura organizacyjna Centrum

  • § 11
   1. Centrum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
   2. Dyrektor Centrum odpowiada za planowanie i realizację zadań Centrum, jego majątek i finanse.
   3. W centrum mogą być utworzone, na wniosek Dyrektora Centrum, za zgodą Rektora, inne stanowiska.
 • Rozdział IV

  Majątek i finansowanie Centrum

  • § 12
   1. Centrum jest finansowane z działalności własnej, może się również starać o przyznanie środków z budżetu Dziekana Wydziału Humanistycznego i z budżetu centralnego Uczelni.
   2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Centrum mogą ponadto pochodzić: z darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych, z grantów i dofinansowań przyznawanych na realizowane przez Centrum projekty badawcze.
 • Rozdział V

  Postanowienia końcowe

  • § 13
   W kwestiach nie ujętych w niniejszym Statucie decyzje podejmuje Dyrektor Centrum w porozumieniu z Rektorem.
  • § 14
   Zmiany w statucie Centrum dokonuje Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z inicjatywy Rektora, na wniosek Dyrektora Centrum lub z przyczyn wynikających ze zmian w przepisach prawnych.
  • § 15
   Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Statut Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń został przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dniu 20 grudnia 2010 r.